forex trading logo

"Ten, kto pokonuje innych, jest silny. Ten, kto pokonuje siebie, jest pot??ny." Sosai Masutatsu Oyama


Menu

Start Historia
PDF Drukuj Email

HISTORIA I?AWSKIEGO KLUBU KYOKUSHIN KARATE

1986r.

Tomasz G?ska rozpoczyna treningi we Wroc?awskim Klubie Kyokushin Karate.Pierwszym jego instruktorem zosta? Sempai Pozna?ski.

1993r.

Tomasz G?ska zdoby? licencj? Agenta Ochrony Osb i Mienia, Konwojentw i Inkasentw Warto?ci.

1998r.

Tomasz G?ska rozpoczyna treningi w filli Szczycie?skiego Klubu Kyokushin Karate. Jego instruktorem zostaje Sempai Artur Ma??.

2001r.

Tomasz G?ska zdobywa w Olsztynie uprawnienia instruktora sportu.

Powstaje fillia SKKK w I?awie. Zaj?cia prowadzi Tomasz G?ska.

Pierwszy trening odbywa si? 8 pa?dziernika w Zespole Szk? im.Bohaterw Wrze?nia 1939r. w I?awie ul.Kopernika 8a.

2002r.

W lutym w Kielcach Tomasz G?ska zdobywa uprawnienia instruktora karate kyokushin.

Pierwszy egzamin karate kyokushin w sesji zimowej zaliczy?o 34 kohai z I?awy.

2003r.

Komenda Powiatowa Policji w I?awie przeprowadza przy pomocy SKKK fillia w I?awie kurs samoobrony dla kobiet. Kurs trwa? ponad miesi?c. W zaj?ciach bra?o udzia? ponad 300 pa?. Prowadzacym kurs by? Tomasz G?ska.

2004r.

Na Mistrzostwach Polski Wschodniej w Suwa?kach Micha? Macias wywalczy? III miejsce w kategorii light kontakt 70 kg.

Komenda Powiatowa Policji w Nowym Mie?cie Lubawskim razem z Sekcj? Karate Kyokushin z I?awy organizuje kurs samoobrony dla kobiet w ktrym bra?o udzia? ponad 70 pa?. Prowadz?cym kurs by? instruktor karate Tomasz G?ska we wsplpracy z sempai Barbar? Trzci?sk?.

W Ja?d?wkach pod I?aw? organizowana jest Wojewdzka Inauguracja Europejskiego Roku Edukacji przez Sport. Odby?y si? pokazy rznych styli walki w tym pokaz karatekw kyokushin z I?awy.

W I?awie na zaproszenie SKKK filia I?awa przyby?a z Japonii profesor Satoko Fujita, mistrzyni szko?y Ikenobo. W kinie X Muzy w I?awie wype?nionym po brzegi odby?a si? prelekcja o kraju kwitnacej wi?ni, by? tez pokaz ikebany oraz japo?skiej kaligrafii.

Na Turnieju Karate Kyokushin w Radzyminie Przemys?aw Romanowski w kategorii open full kontakt zaj?? I miejsce, a jego klubowy kolega Micha? Macias w tej samej kategorii II miejsce.

Instruktor Tomasz G?ska podczas Mi?dzynarodowego Obozu Karate Kyokushin w Krakowie zdobywa stopie? 2 kyu.

2005r.

Na Mistrzostwach Wojewdztwa Karate Kyokushin w E?ku w walkach Przemys?aw Romanowski zaj?? II miejsce w kategorii kumite full kontakt 80 kg, II miejsce zaj?? B?a?ej Wrzosek w kategorii full kontakt + 80 kg, w swoich kategoriach w walkach wywalczyli te? II miejsce Karol Szczawi?ski, oraz II miejsce Rafa? Rykaczewski.

Odby?a si? II Edycja kursu samoobrony dla kobiet w I?awie przy wsplpracy Komendy Powiatowej Policji w I?awie i Strostwa Powitowego w I?awie.Kurs prowadzi? instruktor karate Tomasz G?ska.

Na Mistrzostwach Polski w Karate Kyokushin w Grajewie Przemys?aw Romanowski zaj?? III miejsce w kategorii kumite m??czyzn 80 kg.

Na Turnieju w Augustowie z okazji 25-lecia istnienia tamtejszego klubu w walkach B?a?ej Wrzosek zaj?? II miejsce w kategorii full kontakt + 80 kg.

Na V Warmi?sko-Mazurskiej Olimpiadzie M?odzie?y w Olsztynie w walkach Julita Jarnicka zaj??a I miejsce zdobywaj?c z?oty medal Olimpiady w kategorii juniorek m?odszych.

Na III Otwartym Turnieju Dzieci i M ?odzie?y we W?oc?awku w walkach Karol Peglau zaj?? I miejsce w kategorii juniorw m?odszych 70 kg, Aleksandra B?czek III miejsce w kategorii juniorka m?odsza + 45 kg, Agata Jeziorska III miejsce w kategorii + 45 kg, Agnieszka Krawe? III miejsce w kategorii juniorka m?odsza + 55 kg, Kinga ?uralska III miejsce w kategorii + 55 kg.

Z okazji 700-lecia Miasta I?awy na uroczystej Sesji Rady Miasta Burmistrz I?awy Jaros?aw Ma?kiewicz wr?czy? Dyplom i okoliczno?ciowy Medal za wk?ad na rzecz rozwoju i popularyzacji Miasta I?awy Tomaszowi G?ska.

2006r.

Na VII Mistrzostwach Wojewdztwa Warmi?sko-Mazurskiego w Karate Kyokushin w Dobrym Mie?cie w walkach Przemys?aw Romanowski zaj?? III miejsce w kategorii full kontakt 80 kg, Ma?gorzata Gamrat zaj??a III miejsce w kategorii light kontakt m?odziczek + 49 kg,Aleksandra B?czek zaj??a III miejsce w kategorii light kontakt, Agnieszka Krawe? zaj??a III miejsce w kategorii juniorek m?odszych + 55 kg.

Odby?a si? II Edycja kursu samoobrony dla kobiet w Nowym Mie?cie Lubawskim.Kurs zorganizowano przy wsp?pracy Komendy Powiatowej Policji w N.M.L, Starostwa Powiatowego w N.M.L oraz Urz?du Miasta w N.M.L i Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w N.M.L. Udzia? wzi??o oko?o 60 pa?. Kurs prowadzi? instruktor karate kyokushin Tomasz G?ska we wsplpracy z sempai Barbar? Trzci?sk?.

Na VII Pucharze Warmii i Mazur w Karate Kyokushin w I?awie organizowanym przez nasz klub po raz pierwszy w naszym mie?cie pod Patronatem Ambasady Japonii w Polsce I?awianie nie zawiedli w walkach Przemys?aw Romanowski zaj?? I miejsce w kategorii m??czyzn 80 kg, B?a?ej Wrzosek zaj?? II miejsce w kategorii m??czyzn + 80kg, Ma?gorzata Krlik zaj??a III miejsce w kategorii kobiet open, Agata Jeziorska zaj??a II miejsce w kategorii lekki kontakt m?odziczek + 49 kg, Rados?aw Krawe? zaj?? III miejsce w kategorii lekki kontakt junior m?odszy 65 kg, Julita Jarnicka zajmuje III miejsce w kategorii lekki kontakt juniorek m?odszych 55 kg, Kinga ?uralska zajmuje III miejsce w kategorii lekki kontakt juniorek m?odszych + 55 kg, Ma?gorzata Gamrat zajmuje III miejsce w kategorii lekki kontakt m?odziczek+ 49 kg, Aleksandra B?czek zajmuje III miejsce w kategorii lekki kontakt + 49kg.

2007r.

Na VI Zimowej Akademii Karate Kyokushin w I?awie odby? si? I Mini Turniej Klubowy Karate Kyokushin z okazji zakupu przez Urz?d Miasta I?awy specjalnej maty TATAMI do ?wicze? dla klubu.

W rozegranych tym razem W Bartoszycach VIII Mistrzostwach Warmii i Mazur w Karate Kyokushin w walkach Przemys?aw Romanowski dopina swego i zostaje mistrzem w wojewdztwie Warmi?sko-Mazurskim zajmuj?c I miejsce w kategorii kumite 80 kg, Ma?gorzata Krlik zaj??a III miejsce w kumite + 55 kg, B?a?ej Wrzosek zaj?? III miejsce w kategorii kumite + 80 kg, Damian Szejnoch zaj?? III miejsce w kategorii light kontakt m?odzikw - 52 kg.

Na VII Otwartych Mistrzostwach Malborka w Karate Kyokushin w walkach Przemys?aw Romanowski zaj?? I miejsce w kategorii kumite 80 kg, Ma?gorzata Krlik zaj??a II miejsce w kategorii kumite kobiet.

Podczas XXIV Pucharu Polski w Karate Kyokushin w Grajewie w walkach Przemys?aw Romanowski zajmuje III miejsce w kategorii kumite full kontakt 80 kg.

Na Otwartym Turnieju Karate Kyokushin o Puchar Prezydenta Miasta Olsztyn pierwszy swj medal w trudnej konkurencji KATA zdobywa Mateusz Mycek zajmuj?c III miejsce, w walkach Agata Jeziorska zajmuje I miejsce w kategorii lekkiego kontaktu, Ma?gorzata Gamrat zajmuje III miejsce w kategorii lekkiego kontaktu.

Instruktor Tomasz G?ska podczas Mi?dzynarodowego Obozu Karate Kyokushin w Krakowie zdobywa stopie? 1 kyu.

2008r.

Podczas VII Zimowej Akdemii Karate Kyokushin w I?awie rozegrano II Mini Turniej Klubowy w Karate Kyokushin w Kata Dzieci I miejsce zaj?? Kamil G?ska, II miejsce zaj?? Jan Witkowski, III miejsce zaj?? Artur B?aszkowski, w walkach lekkiego kontaktu juniorw I miejsce zaj?? Damian Szejnich, II miejsce zaj?? Mateusz Mycek, III miejsce zaj?? Dominik Kadzik, w walkach lekki kontakt open I miejsce zaj??a Ma?gorzata Krlik, II miejsce zaj?? Klaudiusz Smoli?ski, III miejsce zaj?? Kamil Sierdzi?ski, w walkach kumite senior I miejsce zaj?? Marcin Rojczyk, II miejsce zaj?? Dariusz Bali?ski, III miejsce zaj?? Dominik Szuflikowski.

Na Gali Sportu i Kultury w I?awie Burmistrz I?awy W?odzimierz Ptasznik wr?czy? Przemys?awowi Romanowskiemu zawodnikowi Karate Kyokushin nagrod? sportow? za wysokie wyniki sportowe za 2007r.

Na IX Mistrzostwach Wojewdztwa Warmi?sko-Mazurskiego w Karate Kyokushin w Ostrdzie w walkach po raz drugi na tej rangi zawodach po z?oto si?gn?? Przemys?aw Romanowski zajmuj?c I miejsce w kategorii kumite 80 kg, B?a?ej Wrzosek tym razem po raz pierwszy si?ga w wojewdztwie po z?oto zajmuj?c I miejsce w kategorii kumite + 80 kg, Damian Szejnoch zaj?? II miejsce w kategorii lekki kontakt, Oliwia Dobrzy?ska zajmuje III miejsce w kategorii lekki kontakt m?odziczek + 50 kg, Dominik Kadzik zaj?? III miejsce w kategorii lekki kontakt + 60 kg, Mateusz Mycek zaj?? III miejsce w kategorii lekki kontakt m?odzikw 50 kg, po raz pierwszy startujemy w konkurencji walk re?yserowanych - duet Mateusz Mycek i Damian Szejnoch zajmuj? III miejsce.

Z Oglnopolskiego Turnieju Karate Kyokushin w Bartoszycach przywiz? w walkach lekkiego kontaktu kadetw III miejsce Mateusz Mycek.

Na VIII Pucharze Warmii i Mazur w Karate Kyokushin w I?awie organiowanym przez nasz klub po raz drugi ju? w grodzie nad Jeziorem Jeziorak znowu nie zawiedli gospodarze zdobyli?my co prawda medale koloru br?zu w ilosci 8 ale konkurenci byli bardzo dobrze przygotowani. Malgorzata Gamrat zaj??a III miejsce w kategorii lekki kontakt juniorek m?odszych + 55 kg, Damian Szejnoch zaj?? III miejsce w kategorii lekki kontakt m?odzikw 50 kg, Mateusz Mycek zaj?? III miejsce w kategorii lekki kontakt m?odzikw 60 kg, Ma?gorzata Krlik zaj??a III miejsce w kategorii kumite seniorek + 55 kg, Marcin Rojczyk zaj?? III miejsce w kategorii kumite seniorw 70 kg, Przemys?aw Romanowski zaj?? III miejsce w kategorii kumite seniorw 80 kg, B?a?ej Wrzosek zaj?? III miejsce w kategorii kumite seniorw + 80 kg, Dariusz Bali?ski zaj?? III miejsce w kumite seniorw.

2009r.

Na Jubileuszowych X Mistrzostwach Wojewdztwa Warmi?sko-Mazurskiego w Karate Kyokushin w Olecku nie mog?o zabrakn?? zawodnikw z I?awy. Po raz pierwszy dzieci przywioz?y puchary Mistrzostw Wojewdztwa w KATA Olena Burkiewicz zaj??a w tej konkurencji III miejsce a w grupie ch?opcw Kamil G?ska zdoby? III miejsce, w walkach Mateusz Mycek zaj?? II miejsce w kategorii m?odzikw 60 kg, Damian Szejnoch zaj?? III miejsce w kategorii m?odzikw, Przemys?aw Romanowski zaj?? III miejsce w kategorii kumite 80 kg, B?a?ej Wrzosek zaj?? III miejsce w kategorii kumite + 80 kg.

Podczas marcowych Mistrzostw Polski Makroregionu Polski w Pu?awch w walkach Przemys?aw Romanowski zaj?? III miejsce w kategorii kumite 80 kg.

W Krakowie odby? si? XXXVI Mi?dzynarodowy Obz Karate Kyokushin podczas ktrego podchodzili do egzaminu na dan Tomasz G?ska i jego kolega klubowy Artur Ma?? obaj pomy?lnie przeszli przez niego otrzymuj?c z r?k Shihan Katsuhito Gorai z Japonii po?wiadczenie nadania stopnia 1 dan.

Na XII Mistrzostwach Polski Ministerstwa Spraw Wewn?trznych w walkach Przemys?aw Romanowski zaj?? III miejsce w kumite 80 kg.

Podczas XXVI Pucharu Polski Seniorw w Karate Kyokushin w Bydgoszczy. W hali Asuria w walkach Przemys?aw Romanowski zajmuje III miejsce w kategorii kumite 80 kg .

Gazeta I?awska oddz. Gazety Olszty?skiej og?osi? Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca z Powiatu I?awskiego na 12 sportowcw na wysokiej 5 lokacie uplasowa? si? Przemys?aw Romanowski trenuj?cy karate Kyokushin w I?awie zdobywaj?c 10,6 % g?osw.

Na Oglopolskim Turnieju Karate Kyokushin w Bartoszycach w walkach po raz pierwszy startowa?y Olena Burkiewicz i w kategorii ci??kiej rcznik 1999-98 zaj??a III miejsce, Wiktoria Przedpe?ska w kategorii lekkiej rocznik 1999-98 zaj??a III miejsce, udany start zaliczy? po raz pierwszy te? Wojciech Zbysi?ski w kategorii kadetw zajmuj?c II miejsce, Damian Szejnoch zaj?? III miejsce w kategorii m?odzik.

2010r.

Podczas XIII Mistrzostw Poski S?u?b Mundurowych startuje 2 naszych zawodnikw w walkach. Przemys?aw Romanowski zajmuje III miejsce w kumite 80 kg. Natomiast Dariusz Bali?ski musia? uzna? wy?szo?? przeciwnika ale pokaza? m?odszym kolegom ?e pomimo wieku jako Stra?nik Wi?zienny mo?na sprbowa? si? w walce kontaktowej.

Na Oglnopolskim Turnieju Karate Kyokushin Dzieci i M?odzie?yi Juniorw w semi kontakcie w Augustowie w walkach Olena Burkiewicz zaj??a III miejsce w kumite lekki kontakt dzieci.

Powstaje I?awski Klub Kyokushin Karate.

2011r.

Klub organizuje podczas ferii X Zimow? Akademi? Karate Kyokushin.

Luty 2011 rok powstanie nieformalny klubowy blog www.karateilawa.blogspot.com

I?awscy karatecy organizuj? pierwsze zimowe wej?cie do wody dla Morsw. Na pla?? miejsk? nad jeziorem Jeziorak przybywaj? Morsi z Susza, Ostrdy, Kwidzyna oraz I?awy. Relacje transmitowa?o na ?ywo Polskie Radio Olsztyn oraz Telewizja POLSAT News. Rozgrzewk? poprowadzi? sensei Tomasz G?ska ktry razem z sensei Arturem Ma?? z Ostrdy wykonali test Tameshiwari przed k?piel??. Wsp?organizatorem byli i?awscy stra?acy, Restauracja Le?na z I?awy, SSP ORKA , MOS I?awa oraz I?awska Izba Gospodarcza.

Po raz pierwszy i my?limy, ?e nie ostatni w historii naszego klubu razem z zaprzyja?nionym klubem karate z Ostrdy najm?odsi zawodnicy byli w Multikinie Helios w Olsztynie na filmie 3D Rio. By?a to nagroda za trudy pracy, jakie mali karatecy wypracowali w pocie czo?a na Dojo w I?awie i Ostrdzie.

W dniach 6 8 maja karatecy z I?awy przebywali na III Mi?dzynarodowym Turnieju Karate Kyokushin w czeskiej Pradze. Organizatorem zawodw by? klub prowadzony przez v-ce Mistrza ?wiata Open w Japonii Jana Sokupa. Na starcie stan??o ponad 300 zawodnikw i zawodniczek z Czech, Austrii, Niemiec, Ukrainy, W?gier, Francji, Serbii, S?owacji, S?owenii i Polski. Zawodnicy w wieku 7 21 lat rywalizowali na 3 tatamii w pe?no kontaktowej walce wed?ug regu? International Karate Organization. I?awski klub reprezentowa?o 6 zawodnikw: Olena Burkiewicz, Jakub Szyma?ski, Eryk Tokarz, Szymon Proczek, Micha? Rubalewski, Kamil G?ska. W przedziale miejsc 5-8 uplasowa? si? Jakub Szyma?ski. Tu? za podium na miejscu 4 zako?czy? turniej Micha? Rubalewski. Natomiast do ?cis?ego fina?u dotar? Kamil G?ska startuj?cy do tej pory w kategorii KATA. Kumite to jego sprawdzian i zdany bardzo dobrze z Pragi przywiz? medal koloru br?zowego w kategorii 12-13 latkw +45 kg. Tym bardziej cieszy fakt ?e by? to pierwszy medal w turnieju zagranicznym. Po 12-tu godzinach turnieju przenocowali?my w Pradze a ca?? niedziel? zwiedzali?my to pi?kne i go?cinne miasto razem z zawodnikami z klubu z Ostrdy. Trzeba doda? ?e ten wyjazd nie mia?by miejsca gdyby nie przyjaciele klubu ktrym serdecznie dzi?kujemy. A s? to: I?awskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji, Firma Transportowa Pana Andrzeja Kujawskiego.

Pierwszy sparing mi?dzyklubowy mia? miejsce 18 maja w naszym Dojo. Go?cili?my zawodnikw z klubu w Ostrdzie z szefem klubu sensei Arturem Ma??. Spotkanie mia?o na celu weryfikacj? post?pw w kumite poszczeglnych zawodnikw. ?wiczono elementy kumite w formule full kontakt i semi kontakt. Oczywi?ci nie mog?o zabrakn?? akentw w postaci kata i ido-geiko.

W dniu 28 maja brali?my udzia? w Otwartych Mistrzostwach Mazowsza Kyokushinkai IKO, VII Turnieju Karate Kyokushinkai dla Dzieci i M?odzie?y z Okazji Dnia Dziecka w Ostrowi Mazowieckiej. W zawodach uczestniczy?o blisko 270 zawodnikw z 18 klubw z ca?ej Polski. Jak zawsze przygotowania do startu by?y bardzo intensywne. Niedawno przyjechali?my z turnieju w Pradze, go?cili?my te? w I?awie na turnieju sparingowym zawodnikw z Ostrdy. Op?aci?a si? ci??ka praca wszystkich klubowiczw w kat. Junior semi-kontakt +65 kg srebro zdoby? S?awomir My?li?ski, oraz w kat. Kadet +50 kg Kamil G?ska ktry do fina?u wszystkie walki rozstrzyga? przed czasem efektywna technik? mawashi-geri gedan. Br?zowe medale zdobyli Mateusz Granica w kat. Junior semi-kontakt +85 kg, oraz Jakub Szyma?ski w kat. Kadet lekki-kontakt. Bardzo dobrze zaprezentowali si? w swoich kategoriach Konrad Suchocki i Justyna Tomasik . Przegrali tylko dlatego ?e za mocno walczyli ale by? to ich pierwszy start rokuj?cy jednak na przysz?o??. Dzi?kujemy za pomoc w starcie I?awskiemu Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji bez ktrego start by?by niemo?liwy.

Na zako?czenie sezonu treningowego 2011/2012 go?cili?my w Gospodarstwie Agroturystycznym w Karasiu gdzie udali?my si? w czerwcowe s?oneczne popo?udnie rowerami na I Rodzinny Piknik. Blisko 50 rowerzystw-karatekw? po przybyciu na miejsce grillowa?o oraz wypoczywa?o czynnie. Odby? si? mecz pi?ki no?nej dzieci kontra rodzice. Wynik to 6:1 dla rodzicw uzyskany poprzez strzelenie kliku bramek przez mamy a nie tatusiw. Nie zabrak?o te? przeja?d?ek wynalazkami gospodarza czyli limuzyn? na 10 miejsc marki Fiat 126p? Dzi?kujemy bardzo Panu Zbigniewowi Zientarskiemu ktry go?ci? nas u siebie oraz sempai Dariuszowi Bali?skiemu ktry dopi?? imprez? od strony organizacyjnej.

W dniach 24.06.2011 02.07.2011r. w Mikoszewie odby? si? obz szkoleniowy karate kyokushin organizowany przez I?awski i Ostrdzki Klub Kyokushin Karate w ktrym udzia? wzi??o ponad 130 karatekw z I?awy, Ostrdy, Olecka, Warszawy i Grajewa. G?wnym instruktorem by? sensei Wojciech Rejterada 2 dan ktry postawi? akcent na taktyk? kumite w karate kyokushin. Zaj?cia prowadzili rwnie? sensei Rados?aw Mazurek 2 dan, sensei Robert Wojnowski 1 dan, sensei Artur Ma?? 1 dan oraz sensei Tomasz G?ska. Wypoczynek dzieci by? po??czony z treningami, pla?owaniem oraz wycieczkami. K?pieli za?ywali?my nie tylko w Morzu Ba?tyckim ale i w basenie o?rodka Korona ktrego byli?my go??mi. Wycieczka do ZOO w Gda?sku, kina 5D gdzie wia? wiatr, deszcz, ogie? a nawet ?lina smoka, zwiedzanie Starwki Gda?skiej, przejazd kolejk? w?skotorow?, ogniska i dyskoteki dope?nia?y ca?o?ci atrakcji jakie czeka?y na dzieci. M?odzie? mia?a te? mo?liwo?? zwiedzenia Obozu Koncentracyjnego w Sztutowie i us?ysze? z ust przewodnika histori? tego wa?nego miejsca na Pomorzu. Na obozie odby? si? dwudniowy turniej pi?ki no?nej, turniej strzelecki z wiatrwki sportowej. Odby? si? te? mecz pi?karski kadra kontra obozowicze gdzie zwyci??yli obozowicze. W po?owie obozu odby? si? poranny wsplny trening wszystkich obozowiczw przebywaj?cych na terenie o?rodka w Mikoszewie tj. zawodnikw kyokushin, uczestnikw Parafiady, sanbao (kung-fu), m?odzie?y z Rosji. ??cznie oko?o 400 osb. Pod koniec obozu odby? si? egzamin na stopnie szkoleniowe kyu, ktry wszyscy zaliczyli pomy?lnie.

Wszystkim uczestnikom obozu I?awski Klub serdecznie dzi?kuje za fantastyczn? atmosfer? ktra by?a motorem do wielu nieocenionych znajomo?ci z kolegami i kole?ankami z ca?ej Polski oraz przyjaci? z Rosji.

Na zaproszenie sensei Waldemara Matyki 3 Dan z Augustowskiego Klubu Kyokushin Karate przebywa? w Augustowie na XXVI Letnim Obozie Szkoleniowym Karate sensei Tomasz G?ska 1 Dan oraz instruktor z Ostrdy sensei Artur Ma?? 1 Dan .Uczestniczyli oni w zgrupowaniu maj?cym przygotowa? zawodnikw oraz przeszkoli? kadr? pod k?tem udzia?u w Mistrzostwach ?wiata w Tokio w Karate Kyokushin. Oprcz w/w instruktorw szkoleniowcami byli sensei Wojtek Rejterada 2 Dan z Olecka oraz sensei Dariusz Syrnicki 1 Dan z ?om?y.

Niecodzienne zdarzenie w historii klubu mia?o miejsce 10 wrze?nia 2011r. odby? si? tego dnia ?lub naszej klubowiczki Ma?gorzaty Krlik z by?ym reprezentantem naszego klubu Przemys?awem Romanowskim. Najm?odsi klubowicze towarzyszyli im w ko?ciele, zawodniczka Aleksandra Gurzy?ska zagra?a na skrzypcach dla nowo?e?cw a przed domem weselnym czeka?o jak przysta?o na ma??e?stwo karatekw TAMESHIWARI.ten egzamin zdali WZOROWO.?yczymy dalszych sukcesw na drodze karate oraz prywatnej i zawodowej.

Rozpocz?cie sezonu treningowego 2011/20012r. to start 24 wrze?nia naszych zawodnikw na I Mi?dzynarodowym Turnieju Karate Kyokushin GALIZIA CUP POLSH OPEN w Le?ajsku. I?aw? reprezentowali Micha? Rubalewski, Szymon Proczek, Kamil G?ska. Na trzech tatami rywalizowa?o 215 karatekw z 24 ekip z ca?ej Polski oraz bardzo liczna ekipa z Ukrainy . Na 4 miejscu tu? za podium uplasowa? si? Micha? Rubalewski oraz Szymon Proczek. Najlepiej spisa? si? Kamil G?ska w kategorii Kadet + 50 kg jak to si? mwi w sportach walki mia? swj dzie? ten m?ody karateka ko?czy? swoje walki grubo przed czasem bo oko?o 40 sekund. W drodze do fina?u pokona? sinego zawodnika z Ukrainy, walk? o z?oto przegra? dopiero po dogrywce. Kamil dosta? upomnienie za nieprzepisow? technik? i zako?czy? turniej ze srebrem dla I?awy. Ch?opcy spisali si? bardzo dobrze. Nagrod? by?o zwiedzanie po?udniowych regionw Polski. Zwiedzili?my Sandomierz, Stalow? Wol? i oczywi?cie Le?ajsk. Chcieliby?my podzi?kowa? serdecznie sensei Arturowi Ma?? z Ostrdzkiego Klubu Karate Kyokushin za transport i nocleg zawodnikw z I?awy.japo?skim.OSU

Kolejny sprawdzian dla I?awiakw mia? miejsce 16 pa?dziernika 2011r. na I Turnieju Karate Kyokusnin o Puchar Prezydenta miasta Ciechanowa. Wystartowa?o w zawodach 228 karatekw z 20 klubw z ca?ej Polski. Nie zabrak?o tez i?awian. Ekipa sze?ciu zawodnikw: Olena Burkiewicz, Aleksandra Gurzy?ska, Mateusz Granica, Konrad Suchocki, Bartosz i Konrad Drozdowscy startowali w konkurencjach kumite. Start na samym pocz?tku by? bardzo pomy?lny bo i?awianie zdobywali przewag? poprzez wazari czyli 0,5 pkt. Ale walczy si? do ko?ca gdy przeciwnicy otrz?sn?li si? po przegranym pocz?tku walki w ko?cwce pokonali i?awian. Do strefy medalowej dotar?a tylko Aleksandra Gurzy?ska zdobywaj?c br?zowy medal w kategorii kadetek semi-kontakt -50 kg. Chcia?bym podzi?kowa? rodzicom ktrzy pomogli przy wyje?dzie zawodnikw.

I?awski Klub Kyokushin Karate po raz drugi zorganizowa? K?piel Morsw. Otwarcie sezonw mia?o miejsce 11 listopada 2011r w ?wi?to Niepodleg?o?ci Polski. Na pla?y miejskiej przy Hotelu Kormoran i?awskie Morsy zanurzy?y si? po raz kolejny. Najm?odszy uczestnik k?pieli Konrad Suchocki z IKKK mia? 7 lat a najstarszy Tadeusz Pajewski 57 lat obaj otrzymali puchary ktre ufundowa?o I?awskie Centrum Spotu i rekreacji. Razem k?pali si? z nami Morsi z Kwidzyna, Susza, Ostrdy i oczywi?cie z I?awy. Za?ywaj?cy k?pieli mogli posili? si? smaczn? grochwk? z wk?adk? ktr? ufundowa?a Restauracja Le?na z I?awy i sklep mi?sny pani Kierzniewskiej. Impreza nie odby?aby si? gdyby nie I?awskie Centrum Sportu i Rekreacji, Starostwo Powiatowe w I?awie ktre ufundowa?o koszulki z logo imprezy, Urz?d Gminy I?awa przygotowa? gad?ety dla morsw, firma AGLA Gra?yna Wilczy?ska ufundowa?a koszulki z logo imprezy a s?odycze dla najm?odszych zapewni?o Biuro Rachunkowe Pa?stwa Szyma?skich z Ostrdy. Rados?aw Burza dyrektor MOS w I?awie zabezpieczy? szatnie i saun? dla zmarzluchw. Nad bezpiecze?stwem k?pi?cych si? czuwa? profesjonalny ratownik medyczny z Ostrdy. Podzi?kowania kierujemy te? dla rodzicw klubowiczw samym klubowiczom oraz sempai Dariuszowi Bali?skiemu.

W?rd 300 mi?o?nikw zimnych i lodowatych k?pieli z ca?ej Polski nie mog?o zabrakn?? rwnie? naszej reprezentacji z Klubu Karate Kyokushin w I?awie. Olena Burkiewicz, Micha? Rohde, Karol Wilczy?ski, Tomasz Burkiewicz, Marek Wilczy?ski, Tomasz G?ska, Krzysztof Wilczy?ski oraz najm?odszy karateka Miko?aj Wilczy?ski udali si? na pla?? Hotelu Anders w Starych Jab?onkach. Ca?a impreza odby?a si? w rozrywkowej atmosferze a na rozgrzewk? czeka?o wiele atrakcji w postaci: ogniska, jedzenia i ciep?ego picia.

11 grudnia odby? si? w I?awie I Rodzinny Turniej Karate Kyokushin Trzech Dojo. Zawody zosta?y po raz pierwszy rozegrane w niespotykanej formule w sportach walki. Prawie 200 uczestnikw z klubw karate z Ostrdy, Szczytn-Rozg, oraz I?awy rywalizowa?o na tatami przez ca?y dzie?. Turniej mia? charakter rodzinnej rywalizacji co stanowi?o nowo?? a co za tym idzie by?o celem nadrz?dnym zawodw. Rodzinne zmagania przypad?y wszystkim rodzicom do gustu. Rodzice oraz dzieci rywalizowa?y w konkurencjach sprawno?ciowych. Zawodnicy startowali w konkurencji KATA oraz SEMI-KONTAKT. Po raz pierwszy w I?awie rozegrano konkurencj? Kumite MASTERS OPEN + 35 lat. Wszyscy zajadali si? ciastami ktre przygotowa?y wszystkie mamy zawodnikw a catering obiadowy przygotowa?a Restauracja Le?na. Ca?o?ci dope?ni? wystrj Sali w stylu japo?skim oraz b?ben TAIKO ktrego d?wi?k rozpocz?? zmagania Turniejowe. ??cznie I?awski Klub Kyokushin Karate zdoby? 36 medali w tym 9 z?otych, 12 srebrnych i 15 br?zowych. I?awa zaj??am 2 miejsce w klasyfikacji dru?ynowej. Gratulujemy wszystkim medalistom i ich rodzicom.zapraszamy na kolejny ju? II Turnie Trzech Dojo ktry odb?dzie si? w 2012r w Ostrdzie.

Medale I?awian:

- Konkurencja sprawno?? Mamusia: 2.miejsce Katarzyna Prusakowska - Konkurencja sprawno?? Tatu?: 1.miejsce Krzysztof Proczek - Sprawno?? 5-7 lat ch?opcy: 3 miejsce Konrad Suchocki - Sprawno?? 5-7 lat dziewczynki: 3.miejsce Karolina Prusakowska - Sprawno?? 11-13 lat ch?opcy: 2. miejsce Kacper M?ynarczyk - Sprawno?? 11-13 lat dziewczynki: 1.miejsce Olena Burkiewicz, 2.miejsce Justyna Tomasik - Kata do lat 14 dziewcz?t: 3.miejsce Olena Burkiewicz - Kata do lat 14 ch?opcy: 2. miejsce Kamil G?ska - Kata pow. 14 lat: 1.miejsce Matusz Granica, 2.miejsce Dariusz Bali?ski, 3.miejsce Micha? Rubalewski. Semi Kontakt Juniorzy: 1.miejsce Jan Haska, 2.miejsce Mateusz Granica, 3.miejsce Witold B?a?ejczyk. Semi Kontakt Junior/M?odzik: 1.miejsce Micha? Rubalewski, 3.miejsce Szymon Proczek - Semi Kontakt Kadet 50 kg: 3.miejsce Bartosz Drozdowski - Semi Kontakt Kadet + 50kg: 1.miejsce Kamil G?ska, 3.miejsce Eryk Tokarz - Semi Kontakt Kadet m?odszy 40 kg: 3.miejsce Konrad Drozdowski - Semi Kontakt Kadet m?odszy + 40 kg: 2.miejsce Mariusz Rzepka, 3.miejsce Jakub Kruszewski - Semi Kontakt do lat 9 ch?opcy -25 kg: 3.miejsce Konrad Suchocki - Semi Kontakt do lat 9 ch?opcy 35 kg: 2.miejsce Miko?aj Wilczy?ski - Semi Kontakt Kadetki: 1.miejsce Olena Burkiewicz, 2.miejsce Oliwia Rakowicz, 3.miejsce Justyna Tomasik - Semi Kontakt Kadetki M?odsze: 2.miejsce Sara M?ynarczyk - Semi Kontakt dziewcz?ta do 9 lat: 2.miejsce Karolina Prusakowska - Kumite 1-go kontaktu 80 kg: 3.miejsce Marek Wilczy?ski - Kumite 1-go kontaktu + 90 kg: 1.Micha? Rohde - M??czy?ni kategoria Masters Open + 35 lat: 1.miejsce Tomasz Burkiewicz, 2.miejsce Andrzej Dzieniszewski, 3.miejsce Dariusz Bali?ski, 3.miejsce. Krzysztof Wilczy?ski

SPONSORZY IMPREZY: Starostwo Powiatowe w I?awie, I?awskie Centrum Sportu i Rekreacji, Transport Krajowy i Mi?dzynarodowy Mariusz Podlewski, Sklep Spo?ywczo-Przemys?owy Ro?enatal-Krzysztof Ojdanowski, Optyk Express Ostrda-Anna Kurdziel, Cordex Higiena Plus Ostrda-Ryszard Markiewicz, ART LAND Studio Architektury krajobrazu-Ostrda, MASMED Gabinet Masa?u-Ostrda, Przedsi?biorstwo Us?ug Inwestycyjnych I?awa-Andrzej Dzieniszewski, Kings School of English-Ostrda, Restauracja Le?na-I?awa, Biuro Inwestycyjno-Projektowe tk.inpro-Tomasz Krawe?, Biuro RachunkoweOstrda-Katarzyna i Ireneusz Szyma?scy, MEKSIM Mor?g, BRICOMARCHE-I?awa.

2012r.

W dniu 15.01.2012r. blisko 230 karatekw uczestniczy?o w egzaminie na stopnie szkoleniowe kyu. Tym razem byli?my gospodarzami egzaminu. W egzaminie wzi??y udzia? kluby wsp?pracuj?ce z IKO Kyokushinkai-kan t.j Ostrdzki Klub Kyokushin Karate, Akademia Sztuk Walki Szczytno-Rozogi oraz I?awski Klub Kyokushin Karate. Najm?odszy uczestnik bior?cy udzia? mia? 5 lat a najstarszy 54 lata. Egzamin by? trudnym 5-cio godzinny sprawdzianem umiej?tno?ci naszych podopiecznych. Egzaminatorzy po?o?yli nacisk na aspekty techniczne i wytrzyma?o?ciowe zdaj?cych. Wszystkim gratulujemy promocji na kolejne kyu.

Blisko 50 uczestnikw bra?o udzia? ju? w XI Zimowej Akademii Karate Kyokushin. Jak zawsze mia?a ona charakter BEZP?ATNYCH zaj?? dla wszystkich zarwno dzieci, m?odzie?y jak i doros?ych mieszka?cw I?awy i okolic naszego miasta. Ka?dy dla kogo wa?ny jest ruch i zdrowie mog?o uczestniczy? w ciekawych treningach, ktre mia?y za zadanie przybli?y? sztuk? karate z kraju kwitn?cej wi?ni.

Ekipa i?awskich karatekw przebywa?a 17 marca 2012r. w Jzefowie na II Turnieju Karate Kyokushin-IKO MAZOVIA CUP 2012 organizowany przez sensei Paw?a Juszczyka 4 Dan. W zawodach wystartowa?o 342 zawodnikw z 23 o?rodkw z ca?ej Polski. Walki rozgrywano na trzech matach na ka?dej z nich odby?o si? ponad 100 pojedynkw. W turnieju te? nie zabrak?o tak?e reprezentantw I?awy, ktrych do Jzefowa wybra?o si? 15-tu. Turniej by? bardzo silnie obsadzony. I?awianie nie zawiedli oczekiwa? zdobyli w sumie 6 medali. Po raz pierwszy wystartowa? w formule kumite juniorw + 85 kg Jan Haska ktry w najci??szej wadze sprawi? niema?? niespodziank? zdobywaj?c z?oto dla I?awian. Wygra? wszystkie pojedynki w finale pokonuj?c mocnego zawodnika z Ostro??ki w bardzo ?ywio?owej walce. Za mocn? postaw? na macie Janek otrzyma? na zawodach przydomek Drwal. Pozostali I?awianie zaj?li: Kategoria dzieci M?odsze -23 kg 2 miejsce Konrad Suchocki, Kategoria dzieci dziewczynki + 28 kg 3 miejsce Karolina Prusakowska, Kategoria M?odzik 3 miejsce Kamil G?ska, Juniorzy 65 kg S?awomir My?li?ski i 85 kg Mateusz Granica zaj?li 3 miejsce. Gratulujemy wszystkim zwyci?zcom a zawodnicy oraz Zarz?d I?awskiego Klubu Kyokushin Karate dzi?kuje bardzo sensei Arturowi Ma?? z Ostrdzkiego Klubu Kyokushin Karate za pomoc w transporcie zawodnikw na Turniej w Jzefowie.

1 kwietnia 2012r odby?a si? cykliczna ju? impreza organizowana przez nasz klub czyli zako?czenie sezonu Morsw. Z imprezy na imprez? coraz wi?cej klubowiczw-karatekw prbuje swoich si? w zimnych wodach jeziora Jeziorak. Ponad 40 zwolennikw morsowania z Susza, Kwidzyna, Olsztyna, Ostrdy i Grudzi?dza oraz I?awy krzycz?c Ciep?a woda,ciep?a woda!!!! Chod?cie do nas!!!. zach?ca?a t?um kibicw do wej?cia razem z nimi. Pomagali nam Rados?aw Burza Dyrektor MOS I?awa, Restauracja Kormoran serwowa?a ciep?y posi?ek oraz herbatk? z cytryn?. Dzi?kujemy wszystkim Morsom ktrzy z nami po?egnali kolejny sezon i zapraszamy na kolejny 2012/2013r. Podzi?kowania oprcz powy?szych przyjaci? kierujemy do sklepw Pani Maji Kierzniewskiej, Krzysztofowi Wilczy?skiemu, Tomaszowi Krawe?, Dariuszowi Bali?skiemu. Patronat medialny jak zawsze obj??a nad imprez? Gazeta I?awska.

Przygotowuj?c si? do Oglnopolskiego Turnieju w Ostrowi Mazowieckiej 14 maja zawodnicy I?awskiego Klubu Kyokushin Karate brali udzia? w II Mi?dzyklubowym treningu karate ktry odby? si? w Ostrdzie. W zaj?ciach wzi??o udzia? ponad 100 osb z OKKK Ostrda, IKKK I?awa i Akademii Sztuk Walki Szczytno-Rozogi. Motywem przewodnim zaj?? by?o kumite oraz kihon. Trening poprowadzi? sensei Dariusz Hrynowiecki 2 dan, ktry skupi? si? na ?wiczeniach i technikach poprawiaj?cych szybko?? w walce. Spotkanie trzech Dojo mia?o te? na celu integracj? mi?dzy naszymi klubami oraz pokazanie dzieciom i m?odzie?y alternatywy i sposobw sp?dzania wolnego czasu bez jakichkolwiek u?ywek jakimi s? narkotyki, papierosy i alkohol. Chcieliby?my te? podzi?kowa? bardzo Pani Edycie PERGES oraz Krzysztofowi PANFIL z O?rodka Pomocy Rodzinie przy ul. Che?mi?skiej za pomoc w przygotowaniach zawodnikw z I?awy do Turnieju w Ostrowi.

Zawodnicy i zawodniczki I?awskiego Klubu Kyokushin Karate dalej podr?uj? po Polsce prbuj?c swych si? w turniejach karate. 26 maja 2012r w Ostrowii Mazowieckiej odby? si? VIII Oglnopolski Turniej Karate Kyokushin Dzieci i M?odzie?y. Startowa?o 400 !!! zawodnikw z 28 o?rodkw z Polski oraz ekipa z Bia?orusi. Poziom zawodw by? bardzo wysoki, udzia? w nich bra?a czo?wka m?odych polskich karatekw. Wystartowa?a te? ekipa 17 zawodnikw z I?awy. Walki by?y bardzo emocjonuj?ce i niezwykle efektowne, wiele z nich ko?czy?o si? przed czasem albo z jednoznacznym wskazaniem zwyci?zcy. Medale koloru br?zowego zdobyli zawodnicy: Mateusz Granica w kategorii Junior 85 kg (16-17 lat), Jan Haska w kategorii +85 kg (16-17 lat), oraz w kategorii M?odzik + 60 kg(14-15 lat). Gratulujemy zwyci?zcom oraz dzi?kujemy I?awskiemu Centrum Sportu i Rekreacji za pomoc w starcie naszym karatekom.

Jak co roku karatecy z I?awskiego Klubu Kyokushin Karate zako?czyli sezon treningowy w go?cinnym Karasiu pod I?aw?. Blisko 60 uczestnikw rodzinnego rajdu rowerowego malowniczymi lasami pojecha?o na wypoczynek do gospodarstwa agroturystycznego Pana Zbigniewa Zientarskiego. Po przyje?dzie na miejsce rozegrane zosta?y mecze pi?ki no?nej Ojcowie kontra Synowie oraz Mamy kontra Crki. Pierwszy zako?czy? si? bezbramkowym remisem, wrzutach karnych wygrali synowie 2:1. W drugim pojedynku lepsze okaza?y si? mamusie pokonuj?c crki 5:4. Oczywi?cie by?o te? wsplne grillowanie oraz jak zawsze zostali?my przewiezieni przez gospodarza jego s?ynn? 10-cio osobow? limuzyna cabrio przerobion? z kultowego kiedy? Fiata 126p. Sk?adamy szczeglne podzi?kowania sempai Dariuszowi Bali?skiemu ktry za?atwi? nam ten wspania?y wypoczynek.

Jak co roku karatecy z I?awy wypoczywali na obozie szkoleniowym po raz drugi w go?cinnym O?rodku KORONA w Mikoszewie nad Morzem Ba?tyckim. W dniach 30.06 08.07. 2012r przebywa?o 246 adeptw z IKO Dojo I?awa, Ostrda, ASW Szczytno-Rozogi, Le?ajska, Olecka, ?om?y, Zambrowa. Obz by? doskona?? okazj? do spotkania si? ?rodowiska kyokushin karate z naszego kraju. Go??mi specjalnymi byli sensei Anna Kaczy?ska-Youssfi 1 Dan, oraz jej m?? sensei Skander Youssfi 3 Dan (dojo operator TUNEZJA), ktrzy poprowadzili wspania?e ale jednocze?nie wyczerpuj?ce treningi. Ponadto treningi prowadzili m.in. sensei Dariusz Burda 3 Dan (dojo operator Le?ajsk), sensei Dariusz Hrynowiecki 2 Dan (dojo operator Rozogi), sensei Tomasz G?ska 1 Dan (dojo operator I?awa), oraz sensei Artur Ma?? 1 Dan (dojo operator Ostrda). Oprcz treningw na ?wie?ym powietrzu, w Sali gimnastycznej, oraz porannych zaprawek uczestnicy obozu mogli sprbowa? swoich si? w parku linowym, uczestniczy? w super lekcji j?zyka arabskiego, ktr? poprowadzi? sensei Skander z Tunezji. K?piele w morzu i w basenie na O?rodku KORONA, turniej sumo na pla?y , zwiedzanie starwki Gda?skiej to kolejne atrakcje obozowe. Ca?o?ci dope?ni?a wizyta w DINO PARKU czyli lekcja historii z ruchomymi Dinozaurami, kino 5D w Malborku, oraz wizyta na stadionie ERGO-ARENA w Gda?sku wspania?ej bursztynowej konstrukcji. Nowo?ci?!!!!....obozu by?a fantastyczna gra w elektroniczny PAITBALL gdzie walczyli?my uzbrojeni w najnowocze?niejsz? bro? armii Stanw Zjednoczonych. Nie zabrak?o te? ognisk i dyskotek na jedn? z nich sensei Artur Ma?? zaprosi? profesjonaln? grup? muzyczn? AMBIT. Przy ich muzyce bawi?y si? wszystkie grupy b?d?ce w O?rodku a by?o nas prawie 470 osb!!!! Ca?o?ci dope?ni? chrzest na SAMURAJA, trening nocny przy pochodniach, egzamin na stopnie kyu, oraz SAJONARA czyli program artystyczny poszczeglnych miast ktry za spraw? Je?yka czyli Mateusza Granicy z I?awy poprowadzi? swoje miasto po kolejne (drugie) zwyci?stwo podczas SAJONARY. Puchar, kosz s?odyczy, szampan PICOLO :), oraz ogromny arbuz by?y nagrod? dla ca?ej ekipy karatekw z I?awy. GRATULUJEMY! Organizatorzy serdecznie dzi?kuj? wszystkim sensei i ich zawodnikom, go?ciom specjalnym za udzia? w obozie. I?awski Klub Kyokushin Karate jako wsp?organizator oraz Kierownik Wypoczynku sensei Tomasz Gaska serdecznie dzi?kuje wszystkim wychowawcom za bezpiecze?stwo a przede wszystkim za bardzo dobr? opiek? nad dzie?mi i m?odzie?? bo wszyscy wrcili?my zdrowi i wypocz?ci z wypoczynku nad naszym pi?knym Morzem Ba?tyckim. Ju? nie mo?emy si? doczeka? nast?pnego obozu w grach, ale to dopiero za rok OSU i do zobaczenia!!!!!

Na zaproszenie kierownik Leonardy Paw?owskiej zawodnicy i zawodniczki z I?awskiego Klubu Kyokushin Karate przebywali w ?wietlicy Sp?dzielczego Domu Kultury POLANKA w I?awie. Odby? si? tam pokaz po??czony z prelekcja na temat tej japo?skiej sztuki walki nie?yj?cego mistrza Sosai Masutatsu OYAMY. Cz?onkowie klubu zaprezentowali techniki r?czne i no?ne ktre ?wicz? pod okiem instruktora w klubie. KATA zaprezentowali sempai Olena Burkiewicz oraz sempai Kamil G?ska. Walk? pokazow? kumite zaprezentowali Sempai Bartosz Drozdowski oraz Kamil G?ska. Na zako?czenie wychowankowie z Domu Kultury obejrzeli pokaz TAMESHIWARI ktry wykona? sensei Tomasz G?ska 1 Dan. Wsplna fotografia oraz zapowied? wsp?pracy dope?ni?a ca?o?ci spotkania. Zarz?d Klubu pragnie podzi?kowa? cz?onkom klubu oraz sempai Dariuszowi Bali?skiemu za zorganizowanie i techniczn? pomoc. OSU

2013

Stycze? 2013 roku powstaje profil I?awskiego Klubu Kyokushin Karate na facebooku, na ktry zapraszamy.

 

Sponsorzy
Stworzone dzięki Joomla!. Valid XHTML and CSS.

geodeta iława